Menu

Gebruiksvoorwaarden LeesID

De website leesid.nu en andere extensies, zoals .nl, .be .com (hierna: de Website) en de daarop aangeboden diensten worden aangeboden door Stichting LeesID, Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam Aan het gebruik van de Website en elk gebruik van de diensten van de Website zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn hieronder opgenomen (hierna: de Gebruiksvoorwaarden). Door gebruik te maken van de Website en/of gebruik te maken van de diensten die na registratie op de Website beschikbaar zijn (de Website en deze diensten hierna: LeesID) gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. LeesID
  1. LeesID beoogt toegang te verlenen tot al uw aangeschafte ebooks, waar deze maar zijn aangeschaft. Alle ebooks die zijn aangeschaft bij de bij LeesID aangesloten aanbieders (hierna: Aangesloten Aanbieders) worden doormiddel van LeesID in één persoonlijke digitale boekenkast bewaard. LeesID beoogt het mogelijk te maken dat u de voor u beschikbare ebooks overal kan bekijken.
 2. Gebruik van LeesID
  1. Het gebruik van LeesID is gratis. Om gebruik te maken van LeesID moet u een LeesID account hebben. U maakt dit account aan door u te registreren op de Website met een e-mail adres en een wachtwoord.
  2. Als u een account heeft bij LeesID kunt u vervolgens bij elke Aangesloten Aanbieder uw LeesID account koppelen aan uw account bij de betreffende aanbieder. De bij deze aanbieder voor u beschikbare ebooks worden zo gekoppeld aan uw LeesID account en vormen zo onderdeel van de digitale boekenkast van uw LeesID account.
  3. Op de Website kunt u een overzicht van de voor uw LeesID account beschikbare ebooks in uw digitale boekenkast raadplegen. De Aangesloten Aanbieders zullen tevens de mogelijkheid bieden de voor uw LeesID account beschikbare ebooks te raadplegen. Kijk voor deze mogelijkheden bij de betreffende Aangesloten Aanbieder.
  4. U kunt ebooks die via LeesID beschikbaar zijn lezen op de verschillende apparaten en websites die ondersteund worden door de Aangesloten Aanbieders. LeesID biedt niet zelf de mogelijkheid om ebooks te lezen. Kijk voor deze mogelijkheden bij de betreffende Aangesloten Aanbieder.
  5. Het gebruik van LeesID is alleen toegestaan voor gebruikers ouder dan zestien (16) jaar, of gebruikers jonger dan 16 jaar die daartoe de toestemming hebben van hun ouders of voogd. Door gebruik te maken van de Website en/of LeesID garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of de benodigde toestemming hebt van uw ouders of voogd.
  6. Bij het gebruik van LeesID worden persoonsgegevens verwerkt. Een gedetailleerde omschrijving van deze verwerking vindt u in de privacyverklaring behorende bij de Website, welke is te vinden op https://leesid.nu/over-leesid/privacy-verklaring/.
 3. Toepasselijke regels voor het gebruik van LeesID
  1. U dient de toegang tot uw LeesID account af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Stichting LeesID mag er vanuit gaan dat alle handelingen vanaf uw LeesID account na aanmelding met de gebruikersnaam en het wachtwoord, onder uw leiding en toezicht zijn geschied. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
  2. Het is niet toegestaan de Website of de diensten van LeesID te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving, of inbreuk maken op rechten van derden. Stichting LeesID behoudt zich het recht voor om LeesID accounts te blokkeren of op te heffen, en/of de beschikbaarheid van bepaalde ebooks via een LeesID account op te schorten of te staken. Stichting LeesID kan hiertoe onder andere besluiten indien naar het oordeel van Stichting LeesID misbruik wordt gemaakt van de Website of de diensten van LeesID en/of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of in strijd met rechten van derden wordt gehandeld.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Hoewel Stichting LeesID zich steeds zal inspannen om de Website en de diensten van LeesID beschikbaar te laten zijn, kan Stichting LeesID niet garanderen dat bepaalde functionaliteiten van de Website of de diensten van LeesID voortdurend beschikbaar zijn. Noch Stichting LeesID, noch de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, noch de Aangesloten Aanbieders zijn verantwoordelijk voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die het verlies van de beschikbaarheid van ebooks of vertraging in het beschikbaar zijn van ebooks tot gevolg hebben. Stichting LeesID behoudt zich het recht voor LeesID, waaronder (de diensten van) de Website en de mogelijkheden van het LeesID account zonder nadere aankondiging te verwijderen of te wijzigen.
  2. Door gebruik te maken van LeesID garandeert u dat u geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten ten aanzien van door middel van LeesID beschikbaar gestelde ebooks. Elke gebruiker van LeesID is zelfstandig aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van het koppelen van accounts van Aangesloten Aanbieders en/of ebooks aan zijn LeesID account. Door gebruik te maken van LeesID vrijwaart u Stichting LeesID voor alle eventuele aanspraken van derden met betrekking tot alle (intellectuele eigendoms)rechten op en in verband met gekoppelde accounts van Aangesloten Aanbieders en/of via LeesID gekoppelde ebooks. De Stichting LeesID hanteert een streng beleid waar het gaat om het uploaden van niet legaal verkregen digitale ebooks. De Stichting LeesID behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de toegang tot LeesID (al dan niet blijvend) te blokkeren bij constatering dat een gebruiker van LeesID illegaal verkregen ebooks uploadt.
 5. Algemene bepalingen
  1. Stichting LeesID heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen. Indien Stichting LeesID belangrijke wijzigingen in haar Gebruiksvoorwaarden doorvoert, zal zij daarvan melding maken op de Website met daarbij aangegeven wanneer de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden ingaat. Elk gebruik van LeesID, waaronder het gebruik van de Website en/of het gebruik van het LeesID account na de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.
  2. Voor eventuele klachten kan contact opgenomen worden met Stichting LeesID per e-mail (mail@leesid.nu).
  3. Eventuele nietigheid van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling recht wordt gedaan.
  4. Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

18 Augustus 2014

LeesID op Twitter LeesID op Facebook